Proizvodi i usluge: ZSE OTC servis

Dana 26. srpnja 2018. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela "Odluku o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim papirima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a", KLASA: 011-02/18-01/04, URBROJ: 326-01-770-18-01 („Odluka“). Odluka je objavljena na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
 
Dana 21. prosinca 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela "Odluku o izmjeni Odluke o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a​", KLASA: 011-01/22-01/07, URBROJ: 326-01-70-72-22-1 („Odluka o izmjeni“). Odluka o izmjeni je objavljena na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Predmetnom je Odlukom određeno da se transakcija dužničkim financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koja je sklopljena izvan uređenog tržišta ili MTP-a prijavljuje burzi, osim ako već nije prijavljena Zagrebačkoj burzi d.d. kao APA-i, u kojem slučaju se obveza prijave smatra izvršenom. Burza je obvezna podatke o transakcijama bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama.

Obveza prijave ne odnosi se na transakcije zaduživanja na temelju financijskih instrumenata (na primjer repo i obratni repo ugovor, buy and sell back i sell and buy back, lombardni krediti i slično). Financijski instrumenti za koje postoji obveza prijave sklopljene OTC transakcije su obveznice i komercijalni zapisi. OTC transakcije se prijavljuju neovisno o vrijednosti transakcije. Članak 2. stavak 2. Odluke definira krug obveznika prijave predmetnih transakcija. U skladu s navedenim transakciju je obvezna prijaviti osoba koja je prodavatelj u predmetnoj transakciji i to:

1. investicijsko društvo,
2. kreditna institucija,
3. druga financijska institucija s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela sukladno zakonskim propisima koji uređuju njihov rad,
4. društvo za osiguranje,
5. subjekt za zajednička ulaganja i njegovo društvo za upravljanje,
6. društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinski fondovi,
7. mirovinsko osiguravajuće društvo,
8. trgovac robom i izvedenicama na robu,
9. lokalno društvo,
10. ostali institucionalni ulagatelji čija glavna djelatnost nije obuhvaćena točkama 1. do 9. ovoga stavka, a podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu,
11. pravna osoba koja, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljava najmanje 2 od sljedećih uvjeta:
  • ukupna aktiva iznosi najmanje 20.000.000,00 EUR,
  • neto prihod u iznosu od najmanje 40.000.000,00 EUR,
  • kapital u iznosu od najmanje 2.000.000,00 EUR.
12. ostali institucionalni ulagatelji čija je glavna aktivnost investiranje u financijske instrumente, a koji ne podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu od strane nadležnog tijela, uključujući i subjekte osnovane u svrhu sekuritizacije imovine.

Ako prodavatelj u transakciji nije osoba navedena u stavku 2. članak 2. Odluke ili ako nema sjedište u Republici hrvatskoj, transakciju je obvezna prijaviti osoba iz stavka 2. Odluke koja je kupac u predmetnoj transakciji i koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

Transakcija se prijavljuje Burzi do kraja trgovinskog dana u kojem je transakcija sklopljena ili do početka sljedećeg trgovinskog dana ako je sklopljena nakon završetka trgovinskog dana.
 
Za točnost podataka o prijavljenoj transakciji odgovaraju obveznici prijave (čl. 3. Odluke).
 
Članak 6. Odluke određuje da će se Odluka prestati primjenjivati s početkom pružanja usluga CTP-a koji je dobio odobrenje za rad na području Europske unije, na kojem će biti dostupni podaci za dužničke financijske instrumente uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, o čemu će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavijestiti subjekte nadzora.
 
U skladu s navedenim, Zagrebačka burza d.d. omogućava obveznicima, prijavu predmetnih transakcija putem ZSE OTC servisa u skladu s Uvjetima prijave OTC transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a.


Ispunjen Zahtjev i Uvjete korištenja servisa, molimo Vas dostavite na adresu e-pošte trzista@zse.hr. Po primitku zahtjeva biti će vam dostavljeni korisnički podaci koji omogućuju pristup servisu.

Dokumentacija
Zahtjev za prijavu OTC transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenim izvan uređenog tržišta ili MTP-a
Uvjeti prijave OTC transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenim izvan uređenog tržišta ili MTP-a
Uputa za korištenje servisa