Obveze izdavatelja: Uvjeti i pravila uvrštenja

Na uređenom tržištu, kojim upravlja Burza, može se trgovati svim financijskim instrumentima za koje Burza ima odobrenje Hanfe ili to odobrenje proizlazi iz odredaba ZTK-a i to:

 • dionicama ili drugim vrijednosnim papirima istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, kao i potvrdama o deponiranim dionicama,
 • obveznicama i drugim vrstama sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima,
 • svim ostalim vrijednosnim papirima koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu koje se utvrđuje na temelju prenosivih vrijednosnih papira, valuta, kamatnih stopa ili prinosa, robe, indeksa ili drugih mjernih veličina,
 • instrumentima tržišta novca: trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu te drugi instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca i
 • jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja.
Uvrštenja provodi Odjel Tržišta te se za sva pitanja možete obratiti na e-mail trzista@zse.hr.

Uvjeti uvrštenja na Zagrebačku burzu:

 • Opći uvjeti
 • (čl. 89. Pravila burze)
  • financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno;
  • pravni položaj izdavatelja mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
  • izdavatelj mora ispuniti obvezu objave prospekta i/ili drugih informacija, ako je takva obveza propisana odredbama ZTK-a ili drugim propisima;
  • financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi;
  • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija, pri čemu se pretpostavlja da je taj uvjet ispunjen ako su financijski instrumenti izdani u nematerijaliziranom obliku i upisani u središnji depozitorij, odnosno središnji registar i uključeni u sustav poravnanja i/ili namire;
  • izdavatelj mora osigurati postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake, LEI oznaka;
  • nad izdavateljem nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, postupak izvanredne uprave ili postupak likvidacije.
 • Dionice
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
  • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 15% dionica.
  Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako, s obzirom na velik broj dionica istog roda i postotak distribucije javnosti, tržište može uredno funkcionirati (čl. 91. Pravila burze)
  Službeno tržište
  • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
  • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 25% dionica, navedeni postotak dionica mora biti distribuiran na najmanje 30 dioničara.
  Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako je najmanje 10% dionica distribuirano na najmanje 50 dioničara (čl. 95. Pravila burze)
  • Tržišna kapitalizacija najmanje 1.000.000,00 EUR  (čl. 328. st. 2 ZTK)
  • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
  Vodeće tržište
  • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
  • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
  • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica (čl. 100. Pravila burze)
  • Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara (čl. 100. Pravila burze)
  • Tržišna kapitalizacija najmanje 65.000.000,00 EUR  (čl. 101. Pravila burze)
  • Sklopljen ugovor s najmanje jednim održavateljem tržišta (čl. 102. Pravila burze)
  • Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 103. Pravila burze)
  • Revizijski odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 104. Pravila burze)
  • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (čl. 105. Pravila burze)
  • Ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primili od izdavatelja ne prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014 (čl. 105. Pravila burze)
  • Izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište (čl. 106. Pravila burze)
  • Izdavatelj je dužan usvojiti i objaviti politiku dividende
 • Dužnički vrijednosni papiri
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Opći uvjeti
  Službeno tržište
  • Opći uvjeti
  • Nominalni iznos izdanja ne može biti manji od 200.000,00 EUR 
 • Strukturirani proizvodi
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Opći uvjeti
  • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta (čl. 92. Pravila burze)
 • Udjeli otvorenih investicijskih fondova (ETF)
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Opći uvjeti od točke 1. do 3. i od točke 5. do 7.
  • Raspodjela udjela fonda javnosti
  • Sklopljen ugovor s jednim od članova Burze da obavlja poslove održavatelja tržišta
 • Ostali financijski instrumenti
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Opći uvjeti
  Službeno tržište
  • Opći uvjeti