02/2023.  Ponuda obveznica Republike Hrvatske

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ("Izdavatelj"), objavljuje da namjerava izdati i putem javne ponude ponuditi ulagateljima ("Ponuda") obveznice Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 1.000.000.000,00 (jednu milijardu eura) s fiksnom godišnjom kamatnom stopom od minimalno 3,25% uz godišnju isplatu kamata i jednokratnom otplatom glavnice, dospijeća 2025. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-O-253B i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFO253B1 ("Obveznice").
 
Obveznice mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvezuju upisati najmanje EUR 500,00 ("Minimalni iznos upisa") po ulagatelju i koji su a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj ili c) Institucionalni ulagatelji, svi uz uvjet upisa Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju.
 
Konačni prinos do dospijeća, Kamatna stopa, količina Obveznica (Nominalni iznos izdanja) te alokacija Obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni u Objavi o konačnim uvjetima izdanja, a sve sukladno vremenskom planu koji je naveden u Javnom pozivu na upis Obveznica Izdavatelja na domaćem tržištu kapitala ("Javni poziv"). Javni poziv, Bitni elementi upisnice za ulagatelje fizičke osobe i Obrazac specijalne punomoći su objavljeni 20. veljače 2023. na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i na Internet stranicama Zagrebačke burze. U Javnom pozivu je navedena i minimalna kamatna stopa koja će se obračunavati na Obveznice.
 
Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da pročitaju Dokument Ponude prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice. Potencijalnim ulagateljima također se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o ulaganju u Obveznice po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
 
Po provedbi Ponude, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje svih Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
 
Osim na Internet stranicama Zagrebačke burze, Dokument Ponude, Javni poziv, Bitni elementi upisnice za ulagatelje fizičke osobe i Obrazac specijalne punomoći su objavljeni i na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Izdavatelj je kao voditelj obrade podataka na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske objavio i Obavijest o obradi osobnih podataka. Potencijalni ulagatelji također se upućuju na Internet stranice Ministarstva financija Republike Hrvatske i Internet stranice Zagrebačke burze kako bi se pravovremeno informirali o svima daljnjim detaljima vezanim uz provedbu Ponude Obveznica.

Popis poslovnica za prvi krug upisa Obveznica, njihove adrese i radno vrijeme, kao i mogućnost upisa Obveznica u prvom krugu upisa Obveznica putem digitalnih kanala te kontakt podaci pojedinog Vodećeg agenta izdanja i Su-aranžera putem kojih kontakt podataka se mogu dobiti sve informacije vezano za provedbu Ponude u prvom krugu upisa Obveznica također su dostupni na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i Internet stranicama Zagrebačke burze.

 

Više informacija:

 

Dokument ponude obveznica Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 1 milijarda i dospijeća 2025. godine

Javni poziv na upis obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala

Bitni elementi upisnice za ulagatelje fizičke osobe

Obrazac specijalne punomoći

Popis poslovnica za prvi krug upisa Obveznica

Dodatak Javnom pozivu

Objava o konačnim uvjetima izdanja

Unaprijedite imidž tvrtke uvrštenjem na burzu
Otvorite put za povećanje kapitala javnom ponudom vaših dionica