Segmenti uređenog tržišta: Vodeće tržište

Vodeće tržište najzahtjevniji je tržišni segment u smislu zahtjeva koje postavlja pred izdavatelja, osobito glede transaprentnosti. Redovito tržište obvezuje izdavatelja na dostavu samo minimalnih informacija propisanih Zakonom o tržištu kapitala, dok za Službeno i Vodeće tržište postoje dodatne obveze propisane Pravilima Burze.

Uvjeti za uvrštenje na Vodeće tržište

Opći uvjeti

(čl. 89. Pravila burze)

 • financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno;
 • pravni položaj izdavatelja mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
 • izdavatelj mora ispuniti obvezu objave prospekta i/ili drugih informacija, ako je takva obveza propisana odredbama ZTK-a ili drugim propisima;
 • financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi;
 • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija, pri čemu se pretpostavlja da je taj uvjet ispunjen ako su financijski instrumenti izdani u nematerijaliziranom obliku i upisani u središnji depozitorij, odnosno središnji registar i uključeni u sustav poravnanja i/ili namire;
 • izdavatelj mora osigurati postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake, LEI oznaka;
 • nad izdavateljem nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, postupak izvanredne uprave ili postupak likvidacije.

Vrsta papira

Uvjeti

Dionice

 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 35% dionica (čl. 100. Pravila burze)
 • Izdavatelj mora imati najmanje 1000 dioničara (čl. 100. Pravila burze)
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 65.000.000,00 EUR (čl. 101. Pravila burze)
 • Sklopljen ugovor s najmanje jednim održavateljem tržišta (čl. 102. Pravila burze)
 • Nadzorni odbor izdavatelja mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 103. Pravila burze)
 • Revizijski odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana (čl. 104. Pravila burze)
 • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (čl. 105. Pravila burze)
 • Ukupne naknade koje su ovlašteni revizor ili revizorsko društvo primili od izdavatelja ne prelaze prag određen u članku 4. stavak 3. Uredbe (EU) br. 537/2014 (čl. 105. Pravila burze)
 • Izdavatelj dionica ne smije imati izrečenu mjeru zaštite tržišta u razdoblju od 1 (jedne) godine prije dana podnošenja zahtjeva za uvrštenje na Vodeće tržište (čl. 106. Pravila burze)
 • Izdavatelj je dužan usvojiti i objaviti politiku dividende

Obveze nakon uvrštenja na Vodeće tržište

Vrsta papira

Obveze izvještavanja

Dionice  

 • Sjednice uprave i nadzornog odbora
 • Obveza uvrštenja svakog novog izdanja dionica
 • Izvještavanje na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Predstavljanje godišnjeg izvještaja zainteresiranim financijskim analitičarima i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja
 • Kalendar događanja
 • Informacija o stanju neovisnosti nadzornog odbora
 • Informacija o stanju neovisnosti revizijskog odbora
 • Politika dividendi
 • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenje)
 • Informaciju o ishodu rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća