Obveze izdavatelja: Obveze izdavatelja nakon uvrštenja

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je objavljivati javnosti propisane i povlaštene informacije sukladno odredbama ZTK-a, Uredbe (EU) br. 596/2014 i drugim propisima te Pravilima Burze.

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište obvezan je imati primjerene politike i procedure i poduzimati odgovarajuće primjerene mjere kojima osigurava postojanje učinkovitog procesa upravljanja i postupanja s propisanim informacijama.

U svrhu uspostavljanje učinkovitog procesa upravljanja propisanim informacijama, izdavatelj mora imenovati osobu zaduženu za odnose s investitorima.

Više informacija o obvezama izdavatelja potražite na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 • Dionice
 • Tržište Obveze izvještavanja
  Redovito tržište
  • Financijski izvještaji (godišnji, polugodišnji i tromjesečni)
  • Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (prelazak praga 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%)
  • Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica
  • Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
  • Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava
  • Kodeks korporativnog upravljanja (upitnik o usklađenosti)
  • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine
  • Pridržavanje odredbi u vezi korporativnih akcija (record date i sl.)
  • Informacija o matičnoj državi članici, odnosno promjeni izbora matične države članice
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene službenog registra propisanih informacija
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene medija putem kojeg objavljuje propisane informacije javnosti
  • Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba
  • Objava povlaštenih informacija, sukladno ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014
  Službeno tržište
  • Obveze Redovitog tržišta +
  • Sjednice uprave i nadzornog odbora
  • Obveza uvrštenja svakog novog izdanja dionica
  • Informacija o svakom novom izdanju dionica koje su istoga roda kao i već uvrštene dionice
  • Izvještavanje na hrvatskom i engleskom jeziku
  Vodeće tržište
  • Obveze Službenog tržišta + 
  • Predstavljanje godišnjeg izvještaja zainteresiranim financijskim analitičarima i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja
  • Kalendar događanja
  • Informacija o stanju neovisnosti nadzornog odbora
  • Informacija o stanju neovisnosti revizijskog odbora
  • Politika dividendi
  • Revizorsko izvješće izdavatelja ne smije sadržavati modifikacije revizorova mišljenja (mišljenje s rezervom, negativno mišljenje ili suzdržanost od mišljenje)
  • Informaciju o ishodu rasprave revizorskog odbora o prijetnjama neovisnosti ovlaštenog revizora ili revizorskog društva i zaštitnim mehanizmima koji se primjenjuju za ublažavanje tih prijetnji te hoće li revizijski angažman biti podvrgnut provjeri kontrole kvalitete angažmana od strane drugog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva prije izdavanja revizorskog izvješća
 • Dužnički vrijednosni papiri
 • Tržište Obveze izvještavanja
  Redovito tržište
  • Financijski izvještaji (godišnji, polugodišnji)
  • Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
  • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine imatelja dužničkih vrijednosnih papira
  • Pridržavanje odredbi u vezi korporativnih akcija (record date i sl.)
  • Informacija o matičnoj državi članici, odnosno promjeni izbora matične države članice
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene službenog registra propisanih informacija
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene medija putem kojeg objavljuje propisane informacije javnosti
  • Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba
  • Objava povlaštenih informacija, sukladno ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014
  Službeno tržište
  • Obveze Redovitog tržišta +
  • Sjednice uprave i nadzornog odbora
 • Strukturirani proizvodi
 • Tržište Obveze izvještavanja
  Redovito tržište
  • Financijski izvještaji (godišnji)
  • Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
  • Informacija o matičnoj državi članici, odnosno promjeni izbora matične države članice
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene službenog registra propisanih informacija
  • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene medija putem kojeg objavljuje propisane informacije javnosti
  • Promjenama karakteristika strukturiranog proizvoda
  • Cijena iskupa strukturiranog proizvoda
  • Promjene kreditnog rejtinga
  • Objava povlaštenih informacija, sukladno ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014
 • Udjeli otvorenih investicijskih fondova (ETF)
 • Tržište Uvjeti
  Redovito tržište
  • Objavljivanje povlaštenih informacija (čl. 17. MAR)
  • Popis upućenih osoba (čl. 18. MAR)
  • Izbor matične države članice (čl. 112. Pravila)
  • Izbor medija za objavu propisanih informacija (čl. 114. Pravila)
  • Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom mora svaki trgovinski dan javno objaviti informaciju o broju izdanih udjela i neto vrijednosti imovine fonda (NAV) po udjelu (čl. 127.  st. 1. Pravila)
  • Društvo za upravljanje ETF-om koji replicira određeni indeks mora tijekom trgovinskog dana svakih 60 (šezdeset) sekundi javno objaviti informaciju o indikativnoj neto vrijednosti imovine fonda (iNAV) po udjelu (čl. 127.  st. 2. Pravila)
  • Društvo za upravljanje aktivno upravljanim ETF-om mora svaki trgovinski dan javno objaviti sastav portfelja fonda prije početka trgovine (čl. 127.  st. 3. Pravila)
  • Društvo za upravljanje mora odmah dostaviti Burzi (čl. 128. Pravila):
  1. bitne promjene prospekta, te promjene pravila fonda i ključnih podataka za ulagatelje, nakon odobrenja nadležnog tijela ako je takvo odobrenje potrebno,
  2. polugodišnji i revidirani godišnji izvještaj fonda u rokovima i sadržaju propisanom zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova,
  3. svaki drugi pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i otvorenim investicijskim fondom kojim upravlja, kada se radi o događaju koji bi mogao utjecati na poslovanje fonda i svaku informaciju od značaja za zaštitu ulagatelja ili uredno funkcioniranje tržišta.