Modaliteti trgovanja: Modalitet kontinuirane trgovine

Glavna faza trgovine u modalitetu kontinuirane trgovine sastoji se od dražbe otvaranja, kontinuirane trgovine, unutardnevne dražbe i dražbe zatvaranja.

Dražba otvaranja

Dražba otvaranja sastoji se od faze prikupljanja ponuda i faze određivanja cijene.

Svi nalozi preostali od prethodnog trgovinskog dana koji su važeći ili nalozi koji su uneseni na tekući trgovinski dan sudjeluju u dražbi otvaranja, osim ako je eksplicitno navedeno da vrijede samo u dražbi zatvaranja. Nalozi sa skrivenom količinom sudjeluju u svim dražbama, pa tako i u dražbi otvaranja, sa svojom ukupnom količinom.

Tijekom faze prikupljanja ponuda svi članovi mogu unositi nove naloge te mijenjati i brisati postojeće naloge. Isto tako, održavatelj tržišta može unositi i brisati svoju ponudu na kupnju i prodaju. Kako bi se spriječila moguća manipulacija cijene, nakon što protekne unaprijed definirani vremenski period, faza prikupljanja ponuda ima varijabilni završetak koji može iznositi najviše 15 sekundi.

Nakon faze prikupljanja ponuda slijedi faza određivanja cijene koja traje svega nekoliko sekundi. Cijena u dražbi ovisi o stanju knjige naloga na kraju faze prikupljanja ponuda s ciljem da se izvrši što je moguće više naloga.

Kontinuirana trgovina

 

Nakon završetka dražbe otvaranja slijedi kontinuirana trgovina. Svaki novo uneseni limitirani nalog ili tržišni nalog, odnosno ponuda održavatelja tržišta, uspoređuje se s prethodno unesenim nalozima s druge strane knjige naloga kako bi se utvrdilo da li je moguće sklapanje transakcije. Transakcije se sklapaju poštujući prioritet određen temeljem cijene i vremenske oznake naloga.

Nalog može biti izvršen u cijelosti ili djelomično, u jednom ili više koraka, ili uopće ne mora biti izvršen.

Svi nalozi se sortiraju prema cijeni i vremenskoj oznaci, pri čemu nalozi na kupnju s višom cijenom imaju prednost pred nalozima na kupnju s nižom cijenom. Nasuprot tome, nalozi na prodaju s nižom cijenom imaju prednost pred nalozima na prodaju s višom cijenom. Vremenska oznaka se uzima kao drugi kriterij u slučaju da više naloga ima istu cijenu, pri čemu nalozi koji su uneseni ranije imaju prednost. Tržišni nalozi imaju prednost nad limitiranim nalozima. Na tržišne naloge također se primjenjuje prioritet određen temeljem vremenske oznake naloga.

Unutardnevna dražba

U unaprijed određeno vrijeme kontinuirana trgovina se prekida i započinje unutardnevna dražba. Unutardnevna dražba ima iste faze i karakteristike kao i dražba otvaranja.

Nakon završetka unutardnevne dražbe nastavlja se kontinuirana trgovina.

Dražba zatvaranja

Nakon kontinuirane trgovine slijedi dražba zatvaranja. Dražba zatvaranja ima iste faze i karakteristike kao i dražba otvaranja.

Određivanje cijene u dražbi

Opisani način određivanja cijene odnosi se na dražbu otvaranja, unutardnevnu dražbu, dražbu zatvaranja i dražbu uravnoteženja.

Cijena u dražbi određuje se prema stanju knjige naloga na kraju faze prikupljanja ponuda. Odabire se ona cijena pri kojoj je moguće zatvoriti najveću količinu uz najmanji iznos preostale količine. Dodatno, pravilo vremenskog prioriteta osigurava da je najviše jedan nalog djelomično izvršen. U slučaju da postoji više od jedne cijene pri kojoj je moguće zatvoriti najveću količinu uz jednaki iznos preostale količine, tada se dodatno u razmatranje uzima preostala količina.

Ako temeljem preostale količine nije moguće odrediti cijenu dražbe, tada se kao dodatni kriterij uzima referentna cijena.

Ako knjiga naloga nije ukrižana i ne može doći do sklapanja transakcija, ne može se odrediti niti cijena dražbe.