Segmenti uređenog tržišta: Službeno tržište

Uvjeti za uvrštenje na Službeno tržište

Opći uvjeti

(čl. 89. Pravila burze)

 • financijski instrumenti kojima se može trgovati fer, uredno i djelotvorno;
 • pravni položaj izdavatelja mora biti u skladu s propisima Republike Hrvatske ili države sjedišta izdavatelja;
 • izdavatelj mora ispuniti obvezu objave prospekta i/ili drugih informacija, ako je takva obveza propisana odredbama ZTK-a ili drugim propisima;
 • financijski instrumenti moraju biti slobodno prenosivi;
 • za financijske instrumente mora biti osigurana učinkovita namira transakcija, pri čemu se pretpostavlja da je taj uvjet ispunjen ako su financijski instrumenti izdani u nematerijaliziranom obliku i upisani u središnji depozitorij, odnosno središnji registar i uključeni u sustav poravnanja i/ili namire;
 • izdavatelj mora osigurati postojanje identifikacijskog broja odnosno identifikacijske oznake, LEI oznaka;
 • nad izdavateljem nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak, postupak izvanredne uprave ili postupak likvidacije.

Vrsta papira

Uvjeti

Dionice

 
 • Opći uvjeti (čl. 89. Pravila burze)
 • Javnosti mora biti distribuirano najmanje 25% dionica, navedeni postotak dionica mora biti distribuiran na najmanje 30 dioničara.
 • Tržišna kapitalizacija najmanje 1.000.000,00 EUR (čl. 328. st. 2 ZTK)
 • Izdavatelj mora imati uspostavljenu funkciju odnosa s investitorima s određenom najmanje jednom osobom koja raspolaže potrebnim znanjima i vještinama u području poslova odnosa s investitorima (čl. 96. Pravila burze)
 • Iznimno, dionice mogu biti uvrštene i ako ne udovoljavaju uvjetu distribucije javnosti ako je najmanje 10% dionica distribuirano na najmanje 50 dioničara (čl. 95. Pravila burze)

Dužnički vrijednosni papiri

 • Opći uvjeti
 • Nominalni iznos izdanja ne može biti manji od 200.000,00 EUR

Ostali financijski instrumenti

 • Opći uvjeti

Obveze nakon uvrštenja na Službeno tržište

Vrsta papira

Obveze izvještavanja

Dionice

 • Financijski izvještaji (godišnji, polugodišnji i tromjesečni)
 • Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (prelazak praga 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%)
 • Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica
 • Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
 • Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava
 • Kodeks korporativnog upravljanja (upitnik o usklađenosti)
 • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine
 • Pridržavanje odredbi u vezi korporativnih akcija (record date i sl.)
 • Informacija o matičnoj državi članici, odnosno promjeni izbora matične države članice
 • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene službenog registra propisanih informacija
 • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene medija putem kojeg objavljuje propisane informacije javnosti
 • Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba
 • Objava povlaštenih informacija, sukladno ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014
 • Sjednice uprave i nadzornog odbora
 • Obveza uvrštenja svakog novog izdanja dionica
 • Izvještavanje na hrvatskom i engleskom jeziku

Dužnički vrijednosni papiri

 • Financijski izvještaji (godišnji, polugodišnji)
 • Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
 • Poziv na Glavnu skupštinu te Odluke s održane Glavne skupštine imatelja dužničkih vrijednosnih papira
 • Pridržavanje odredbi u vezi korporativnih akcija (record date i sl.)
 • Informacija o matičnoj državi članici, odnosno promjeni izbora matične države članice
 • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene službenog registra propisanih informacija
 • Informacija o izboru, odnosno namjeri promjene medija putem kojeg objavljuje propisane informacije javnosti
 • Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba
 • Objava povlaštenih informacija, sukladno ZTK, Uredbe (EU) br. 596/2014
 • Sjednice Uprave i Nadzornog odbora