Organizacijska struktura: Statut društva

Temeljem ovlaštenja iz Odluke Glavne Skupštine društva Zagrebačka burza d.d. od dana 12. lipnja 2023. godine, a u skladu s odredbama članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), Nadzorni odbor društva Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, je dana 25. srpnja 2023. godine utvrdio potpuni tekst Statuta kako slijedi:
 
ODLUKA
o utvrđenju potpunog teksta Statuta
 
Utvrđuje se potpuni teksta Statuta kako slijedi:
STATUT
( potpuni tekst)
 
Tvrtka društva
Članak 1.
Tvrtka društva glasi: Zagrebačka burza d.d.
Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: Zagreb Stock Exchange, Inc.
 
Sjedište društva
Članak 2.
Sjedište društva je u Zagrebu.
Poslovnu adresu društva u sjedištu društva određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
 
Predmet poslovanja društva
Članak 3.
Predmet poslovanja (djelatnost) društva je:
 • Upravljanje uređenim tržištem
 • Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o trgovanju
 • Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom
 • Razvoj, održavanje i raspolaganje računalnim programima za upravljanjem uređenim tržištem, prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka o trgovanju, organizaciju i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala
 • Usluge organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala
 • Izdavačka djelatnost
 • Dodjeljivanje i administriranje jedinstvenih identifikacijskih oznaka LEI (engl. Legal Entity Identifier)
 • Objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava<
 • Usluge informacijskog društva.
Izdavačku djelatnost iz stavka 1. ovog članka Burza obavlja isključivo u vezi usluga organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala.
 
Temeljni kapital
Članak 4.
Temeljni kapital društva iznosi 3.076.315,00 (tri milijuna sedamdeset šest tisuća tristo petnaest) eura.
 
Dionice
Članak 5.
Temeljni kapital društva podijeljen je na 2.317.850 (dva milijuna tristo sedamnaest tisuća osamsto pedeset) redovnih dionica bez nominalnog iznosa koje glase na ime.
Sve redovne dionice daju imateljima jednaka prava.
Društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku u skladu s propisima.
Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.
Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
 
Organizacija Burze
Članak 6.
O unutarnjoj organizacijskoj strukturi društva odlučuje Uprava.
 
Uprava, zastupanje i prokura
Članak 7.
Poslove društva vodi Uprava društva. Uprava društva sastoji se od dva (2) člana.
Članovi Uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno.
Nadzorni odbor između imenovanih članova određuje predsjednika Uprave.
Funkcioniranje i rad Uprave utvrđuju se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora.
Članovi Uprave imenuju se na rok od najviše pet (5) godina.
Uprava ne može dati prokuru.
Članak 8.
Uprava može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:
 • Sklapanju ugovora kojim se stvara materijalna obveza veća od 70.000,00 eura kumulativno u toku kalendarske godine za istu namjenu;
 • Sklapanju ugovora vezanih uz kupnju i prodaju nekretnina, njihovo opterećivanje, te davanje i primanje u zakup/najam;
 • Donošenju strategije, plana poslovanja i plana investicijskih ulaganja;
 • Kandidatima za članove nadzornih odbora ovisnih ili povezanih društava;
 • Poslovima koje društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih dvanaest mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima.
 
Odluke Uprave unose se u knjigu odluka Uprave. Odluke se u knjigu uvode po godinama i moraju biti numerirane. Knjiga odluka Uprave čuva se u prostorijama društva u sjedištu društva.
 
Nadzorni odbor
Članak 9.
Članovi Nadzornog odbora biraju se pod uvjetima i na način sukladan odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala, te osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.
Nadzorni odbor društva ima do devet (9) članova.
Glavna skupština društva bira do sedam (7) članova Nadzornog odbora.
Europska banka za obnovu i razvoj, One Exchange Square, London EC2A 2JN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 65196735166, ima pravo imenovati jednog (1) člana Nadzornog odbora dok je evidentirana u središnjem depozitoriju kao dioničar Burze.
Jednog (1) člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.
Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva većinom glasova od ukupnog broja svih članova.
Članovi Nadzornog odbora društva svoje dužnosti vezane uz članstvo mogu obavljati samo osobno, a ne i putem punomoćnika, zamjenika i na slične načine.
Članove novog Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor društva kojem prestaje mandat.
Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština odlučivanjem o listi kandidata.
Uz prijedlog se obvezno prilaže potpisana izjava predložene osobe o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru i ispunjavanju uvjeta za članstvo određenih propisima koji uređuju tržište kapitala, osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te ovim Statutom.
Glavna skupština bira Nadzorni odbor na rok od tri (3) godine. Ako nekom od članova Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru prije isteka mandata, novi član koji je stupio na njegovo mjesto obnašat će dužnost člana Nadzornog odbora do isteka mandata Nadzornog odbora.

Članak 10.
Nadzorni odbor, u okviru svojeg djelovanja:
 • Izabire iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
 • Imenuje i opoziva Upravu društva;
 • Zastupa društvo prema Upravi;
 • Sklapa ugovore o radu s Upravom društva;
 • Nadzire rad i poslovanje društva;
 • Daje suglasnost na odluke i druge akte Uprave društva kad je to propisano zakonom ili Statutom;
 • Podnosi Glavnoj skupštini godišnje izvješće o obavljenom nadzoru;
 • Utvrđuje pročišćeni tekst Statuta društva;
 • Odlučuje o izmjeni Statuta društva ukoliko se radi o usklađivanju njegova teksta sa odlukama nadležnih tijela društva;
 • Imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje;
 • Odlučuje o drugim pitanjima koja su mu zakonom ili odredbama ovog Statuta stavljena u nadležnost;
 • Donosi Poslovnik o svom radu, ukoliko utvrdi da je to svrhovito;
 • Osigurava postojanje dugoročnog plana sukcesije čime se osigurava pažljivo i pravovremeno imenovanje nasljednika bilo kojem pojedinom članu Uprave Burze, s time da je u taj proces potrebno uključiti i članove Uprave Burze.
Članak 11.
Nadzorni odbor Burze radi na sjednicama i putem komisija koje osniva u pojedinačne posebne svrhe. Za obavljanje pojedinih poslova Nadzorni odbor može ovlastiti svojeg člana ili više njih ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora Burze.
 
Članak 12.
Sjednice Nadzornog odbora društva sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, ali se u slučaju potrebe mogu sazivati i češće.
Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad isplatiti nagrada koja mora biti primjerena poslovima koje obavlja član Nadzornog odbora, stanju društva, prisustvovanju sjednicama Nadzornog odbora te drugim aktivnostima koje član obavlja u korist društva.
Visinu nagrade za rad u Nadzornom odboru utvrđuje Glavna skupština društva.
Nagrada se za proteklu poslovnu godinu isplaćuje u jednokratnom iznosu i to samo u slučaju da Burza prema revidiranom financijskom izvješću za tu poslovnu godinu ima iskazanu dobit. U slučaju da je u financijskom izvješću iskazan gubitak, članovi Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na nagradu za rad u Nadzornom odboru za tu poslovnu godinu.
U slučaju isplate nagrade sukladno stavku 4. ovog članka, Burza će istu isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja izjave ovlaštenog revizora o izvršenoj reviziji financijskog izvješća.
 
Članak 13.
Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama.
Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja glasova prisutnih članova. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.
Izuzetno, u hitnim slučajevima, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.
Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefaksom, elektroničkom poštom sa službene adrese elektroničke pošte koju pojedini član Nadzornog odbora navede kao svoju kontakt adresu, te korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.
Odluke donesene u skladu sa 3. i 4. stavkom ovoga članka unose se u zapisnik koji se dostavlja članovima putem elektroničke pošte, a potvrđuje na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
 
Glavna skupština
Članak 14.
Glavna skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:
 1. Odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora koji su izabrani na Glavnoj skupštini;
 2. Odlučuje o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
 3. Odlučuje o razrješnici članovima Uprave i Nadzornog odbora društva;
 4. Odlučuje o izmjenama Statuta;
 5. Odlučuje o imenovanju revizora društva;
 6. Odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala društva;
 7. Odlučuje o statusnim promjenama i prestanku društva;
 8. Donosi poslovnik o svom radu, ukoliko utvrdi da je to svrsishodno;
 9. Odlučuje o ostalim pitanjima koja su joj zakonom ili odredbama ovog Statuta dodijeljena u nadležnost;
 10. Odlučuje o politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora.
Članak 15.
Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu društva. Uprava Burze može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.
 
Članak 16.
Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva i na internetskim stranicama društva.
Društvo može poziv na sjednicu Glavne skupštine u elektroničkom obliku dodatno dostaviti dioničarima na adrese elektroničke pošte prethodno dostavljene od strane pojedinog dioničara.
 
Članak 17.
Pravo sudjelovanja ili korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini društva imaju:
· osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. zaključno 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (dan utvrđivanja popisa imatelja vrijednosnih papira)
· dioničari koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava prispjela društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu. Uprava će u pozivu na Glavnu skupštinu odrediti adresu na koju se dostavlja prijava.
Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu mogu prisustvovati sjednici, ali nemaju pravo glasovati na Glavnoj skupštini.
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć društvu. Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu za Glavnu skupštinu, mogu prisustvovati sjednici, ali nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
Uprava društva može omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično u slučaju kada osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se održava. Uprava društva će odrediti opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu na Glavnu skupštinu.
Uprava društva može odlučiti kako će omogućiti dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojedinosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava društva u pozivu na Glavnu skupštinu.
Uprava društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.
 
Članak 18.
Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.
U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora Glavnom skupštinom predsjedava osoba koju predsjednik Nadzornog odbora ovlasti.
Predsjednik Glavne skupštine obavlja naročito sljedeće poslove:
· Predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim ostalim proceduralnim pitanjima;
· Potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine;
· Obavlja druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i Statutu.
 
Članak 19.
Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena i prezimena ili tvrtke pravne osobe, prebivališta ili sjedišta te broj zastupljenih dionica.
Popis prisutnih i zastupanih dioničara treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvog glasovanja.

Članak 20.
Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojeg sastavlja javni bilježnik.
U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama.
Uz zapisnik se prilaže popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju Glavne skupštine.
 
Članak 21.
Glavna skupština valjano će odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice na čiji se ukupni broj odnosi više od 50% vrijednosti temeljnog kapitala društva.
Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka.
Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
 
Članak 22.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
 
Priopćenja društva
Članak 23.
Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskoj stranici društva.
Uprava može za pojedini slučaj ili grupu slučajeva odlučiti da se navedena priopćenja objave i putem drugih javnih glasila.
 
Vrijeme trajanja društva
Članak 24.
Vrijeme trajanja društva nije ograničeno.
 
Uporaba dobiti
Članak 25.
Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno uporabiti sukladno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, pri tome vodeći računa o odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala, a koje se odnose na osiguranje urednog financijskog poslovanja Burze.
Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
 
Prijelazne i završne odredbe
Članak 26.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
 
Predsjednik Nadzornog odbora
Matko Maravić