Kontakti: Pritužbe

U cilju povećanja kvalitete usluga koje Burza pruža, a samim time i zaštite korisnika usluga Burze, u nastavku dajemo kratku uputu o načinu podnošenja pritužbi.

Ako korisnik smatra da je Burza postupila protivno općim uvjetima korištenja određene usluge u obavljanju djelatnosti propisanih Zakonom o tržištu kapitala, Uredbom (EU) 2016/1011 ili u vezi druge djelatnosti određene Statutom Burze, ili smatra da su mu povrijeđena određena prava, može podnijeti pisanu pritužbu.

U slučaju zaprimanja usmene pritužbe telefonom, zaposlenik kojem je pritužba priopćena je dužan osobu koja je pritužbu uputila upozoriti da Burza ne postupa temeljem usmenih pritužbi i uputiti je da pritužbu podnese na jedan od propisanih načina.

Pritužbe se mogu podnijeti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom, uz priloženu adresu: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb, n/p Ovlaštena osoba za upravljanje pritužbama
  • putem elektroničke pošte na adresu: info@zse.hr i prituzbe@zse.hr
  • telefaksom na broj: +385 (1) 4677 680
  • osobno, u poslovnim prostorijama u sjedištu Burze, o čemu Burza bez odgađanja pisanim putem potvrđuje primitak pritužbe.

Svaka pritužba mora sadržavati:

  • ime i prezime, ako je podnositelj pritužbe fizička osoba, odnosno tvrtku, ako je podnositelj pritužbe pravna osoba;
  • detaljan opis događaja odnosno okolnosti koje su predmet pritužbe, kao i dokaz o osnovanosti pritužbe;
  • datum podnošenja pritužbe;
  • adresu/e-mail adresu/telefaks za dostavu odgovora na pritužbu.

Burza neće razmatrati anonimne pritužbe.

Sve zaprimljene pritužbe se analiziraju i rješavaju u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pritužbe. U slučaju kada odgovor ne može biti osiguran u navedenom roku, Burza će pisanim putem obavijestiti Podnositelja pritužbe o tijeku rješavanja pritužbe, razlozima odgode i navesti kada otprilike može očekivati odgovor na pritužbu.

Burza šalje Podnositelju pritužbe odgovor na pritužbu istim kanalom kojim je pritužba zaprimljena, osim ako je Podnositelj pritužbe izričito tražio drugačiji način slanja odgovora.

 

Dokumenti


  Politika postupanja s pritužbama
+385 1 4686 800
pitanja@zse.hr