News: Izmjene i dopune Cjenika Burze

03/13/2023 08:45
Poštovani,

obavještavamo Vas da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 10.3.2023. godine donijela rješenje kojim su Zagrebačkoj burzi odobrene Izmjene i dopune Cjenika (Klasa: UP/I 995-02/23-01/01 Urbroj: 326-01-60-61-23-9).

Izmjene i dopune Cjenika stupaju na snagu 1. travnja 2023. godine, osim članka 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2023. godine.

S poštovanjem,

Zagrebačka burza d.d.