Zagrebačka burza

učitavam
RSS Novosti
ispiši
Zakonski i drugi propisi
 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Zagrebačke burze d.d. su sljedeći:
 

 1. Zakon o tržištu kapitala (NN 88/08)
 2. Ispravak Zakona o tržištu kapitala (NN 146/08)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 74/09)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 54/13)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 159/13)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 18/15)
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 110/15)
 8. Uredba o izmjeni Zakona o tržištu kapitala (NN 123/2016)
 9. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 19/15)
 
 1. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN 32/14)
 2. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN 155/13)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (NN 41/16, 2/17)
 4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (NN 117/13, 32/14)
 5. Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi (NN 85/13)
 6. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN 05/09)
 7. Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive

 1. Odluka o obliku i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine (NN 47/11)
 3. Informacije koje je izdavatelj dužan minimalno objaviti u međuizvještaju poslovodstva
 4. Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda
 5. Uredba (EZ) br. 297/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1606/2002 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

 1. Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN 05/09 i 85/13)
 2. Uputa o obliku i sadržaju objava povlaštenih informacija sukladno Zakonu o tržištu kapitala
 3. Smjernica izdavateljima municipalnih obveznica
 4. Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta (NN 05/09)
 5. Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama (NN 05/09)
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata
 7. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
 8. UREDBA (EU) 2016/1011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014
 9. UREDBA (EU) 2016/1033 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira

 1. Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN  67/2016)
 2. Notifikacija odobrenih prospekata nadležnim tijelima država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/301 оd 30. studenoga 2015. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP)
 4. Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa
 5. Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 211/2007 od 27. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi s financijskim informacijama u prospektima, u slučaju kad izdavatelj ima složenu financijsku povijest ili je preuzeo znatnu financijsku obvezu
 7. Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje
 8. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 311/2012 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje
 9. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 486/2012 od 30. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu oblika i sadržaja prospekta, osnovnog prospekta, sažetka i konačnih uvjeta te u pogledu zahtjeva za objavljivanje
 10. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 862/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu informacija o suglasnosti za korištenje prospekta, informacija o temeljnim indeksima i zahtjeva za izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori
 11. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 759/2013 оd 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu zahtjeva za objavljivanje za konvertibilne i zamjenjive dužničke vrijednosne papire
 12. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 382/2014 оd 7. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje dopuna prospekta
 13. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1604 оd 12. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (Tekst značajan za EGP)

 1. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 36/09)
 3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 108/12)
 4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4469/2008 i dr. od 8. srpnja 2013. (NN 90/13)
 5. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2470/2010 i dr. od 9. srpnja 2013. (NN 99/13)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 148/13)
 
 1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 34/99)
 3. Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 34/99) (NN121/99)
 4. Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. (NN 52/00)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 118/03)
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/07)
 7. Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 146/08)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 137/09)
 9. Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst) (NN 152/11)
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/12)
 11. Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima (NN 68/13)
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 110/15)
 
 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) – u vezi s člankom 311., 315. i 331. Zakona o tržištu kapitala
 
Ostale zakonske i podzakonske propise koji uređuju tržište kapitala u Republici Hrvatskoj možete pronaći na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Dokumenti koje objavljuje ESMA (European Securities and Markets Authority) dostupni su na internetskoj stranici www.esma.europa.eu.


 
Top 5 po prometuTop 5 najboljihTop 5 najlošijih
HT1.317,00 162,50
RIVP1.114,12 33,80
OPTE1.051,44 2,90
ARNT381,82 332,00
PODR330,53 375,00
ATGR219,54 1.170,00
JDRN183,37 15,50
ADPL163,78 179,00
ERNT155,16 1.120,00
ZABA153,40 63,80
CROBEX
 
 
 

Pad: 2 Neutralni: 3 Rast: 11Pregled trgovine za Uređeno tržište
Kratki izvještaj za 22.3.2019
Sveukupni promet6.257.517 Kn
Redovni promet6.257.517 Kn
Dionice 6.257.517 Kn
Obveznice 0 Kn
Strukturirani 0 Kn
Blok promet0 Kn
OTC promet35.206.365 Kn

CROBEX®0,99%1.801,45
CROBEX10®0,68%1.049,85
CROBEXprime®1,11%1.000,92
CROBEXplus®2,00%954,30
CROBEXtr®0,99%1.164,00

više